Beleidsplannen en documenten

Op deze pagina kun je onze beleidsplannen, GGD rapporten, reglementen en formulieren downloaden.

Pedagogisch beleidsplan

De werkwijze van de peuterspeelzaal  en ook van de BSO is gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft aan wat we voor ogen hebben bij de opvang en begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen .  Iedere locatie heeft daarnaast een eigen werkplan; dit is de praktische uitwerking van het pedagogisch beleidsplan. Dit werkplan kun je inzien op de locatie van je keuze.

Pedagogisch beleidsplan Peuteropvang/Peuterspeelzaal Waddenkind

Pedagogisch beleidsplan BSO Waddenkind
Pedagogisch beleidsplan combinatiegroep Leens

Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en de medewerkers waarborgen. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid Peuteropvang/peuterspeelzaal

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid BSO Waddenkind

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid Combinatie groep Leens

Inzet pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt ingezet om de kwaliteit van ons werk steeds te verbeteren. Zij ondersteunt de directeur bij de ontwikkeling én bij het implementeren van beleid.  Tevens coacht zij de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. Klik op de link om te zien hoe Waddenkind hier invulling aan geeft.

Centrale Oudercommissie

De oudercommissies van de locaties hebben hun adviesbevoegdheid overdragen aan de Centrale Oudercommissie. Het bestuur vraagt bijvoorbeeld advies over openingstijden, de uurprijs, het voedingsbeleid.

Regelement (centrale) oudercommissie (s)

 

Privacy verklaring

De stichting Peuterspeelzaalwerk is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacy verklaring

GGD-inspectie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede peuteropvang en BSO. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving van de kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD jaarlijks inspectie-onderzoeken uit, waarbij de inspecteur beoordeelt of de peuterspeelzalen en de BSO aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Inspectierapporten

 

Inspectierapport Bruintje Beer

Inspectierapport Kwetternest

Inspectierapport De Getijden

Inspectierapport Pinokkio

Inspectierapport ’t Kruimelnestje

Inspectierapport Ienie Mienie

Inspectierapport BSO Waddenkind

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, kunt u terecht bij de leidster, de coördinator of het bestuur. De stichting valt voor wat betreft de klachtenregeling onder de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De geschillencommissie werkt voor de aangesloten kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen om klachten van cliënten te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan de organisatie.

Klachtenregeling

Klachtenformulier

Stagiaires

Lijkt het je leuk om als stagiaire op een van onze locaties aan de slag te gaan? Vul dan onderstaand formulier in en stuur het op!  Wij nemen contact met je op!

Stage aanvragen

Formulieren

Als het online inschrijven problemen oplevert kunt u onderstaande inschrijfformulieren downloaden, invullen, uitprinten en opsturen naar onze administratie.

Inschrijfformulier Peuteropvang

Inschrijfformulier BSO

Uitschrijfformulier Peuteropvang

Uitschrijfformulier BSO

privacy statement en algemene voorwaarden