Voorschoolse educatie. Je peuter spelenderwijs extra gestimuleerd en begeleid!

Het kan zijn dat je peuter met een beetje extra hulp en aandacht beter voorbereid is op de basisschool. Bij de één is het de taalontwikkeling die wat langzamer verloopt, bij de ander de sociaal emotionele ontwikkeling of juist de motorische ontwikkeling. Het kan ook zijn dat er in de thuissituatie iets speelt waardoor je kind wat uit balans is geraakt. In dat geval is de voorschoolse educatie misschien iets voor jouw kind.

Je peuter in deskundige en vertrouwde handen

Als de peuterleidster of de jeugdverpleegkundige zien dat je peuter wel een beetje extra ondersteuning kan gebruiken, bieden zij je de voorschoolse educatie ofwel VVE aan. Dat betekent dat je peuter één of twee extra dagdelen naar de peutergroep kan gaan. De extra dagdelen zijn gratis. De gemeente neemt de kosten voor haar rekening.  De jeugdverpleegkundige van de GGD is degene die definitief bepaalt of je kind voor VVE in aanmerking komt.

Een volgende stap in de ontwikkeling

Jouw peuter merkt niet dat er iets verandert en blijft gewoon lekker naar de peutergroep gaan. Hij of zij mag alleen vaker komen spelen. De pedagogisch medewerker zal een plan maken voor de manier waarop je peuter spelenderwijs extra wordt gestimuleerd en begeleid op die ontwikkelingsgebieden waarop extra ondersteuning is gewenst. Ze zal dat plan natuurlijke eerst met je bespreken.

We hebben de ervaring dat VVE voor kinderen net even het duwtje kan zijn om een volgende stap in de ontwikkeling te maken.  Daarmee kunnen kinderen met meer zelfvertrouwen naar de basisschool gaan. Dat gun je toch alle kinderen!

Startblokken - Een educatieve methode voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Op onze peutergroepen werken we aan de hand van de methode “Startblokken”. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in ‘bouwstenen’ voor de professional. Dit zijn handvatten die pedagogisch medewerkers en leraren helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken, waardoor de doelen behaald worden.

De bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

 

privacy statement en algemene voorwaarden