Heerlijk spelen en ontwikkelen bij ons op de peutergroep!

Ben je op zoek naar een peuterspeelzaal/peuteropvang omdat je graag wilt dat je kind met andere kinderen speelt, gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling en spelenderwijs wordt voorbereid op de basisschool en zoek je goede en leuke opvang voor je kind, dan ben je bij Waddenkind van harte welkom. Waddenkind heeft ruim 40 jaar ervaring met het werken met peuters van 2 tot 4 jaar!

Schrijf je kind in!

Je peuter in deskundige en vertrouwde handen

Het liefste dat je bezit, je kind, breng je naar de peutergroep. Wat je in ieder geval wilt is dat je kind in veilige, deskundige en vertrouwde handen is. Dat begrijpen we heel goed en daar staan we voor. Onze medewerkers zijn allen goed geschoold en worden regelmatig bijgeschoold. Ze zijn ook allen in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Ze hebben liefde voor hun vak en voor “hun” peuters.  Mevrouw Riksen Walraven heeft 4 opvoedingsdoelen beschreven  waarvan de belangrijkste is:  “Zorgen voor emotionele veiligheid”, zodat het kind zich veilig en geborgen voelt op de groep. Pas dan kan een peuter zich verder ontwikkelen!!  Bij Waddenkind zijn we ons daar terdege van bewust.

Naast de emotionele veiligheid is het ook belangrijk dat de plek, de locatie veilig is. Jaarlijks maken we een risico-inventarisatie en kijken we goed naar de locatie. Voldoet de locatie nog steeds aan onze eisen? Werken we nog volgens de afspraken? Indien nodig vinden er aanpassingen plaats. Zie ook het veiligheids- en gezondheidsbeleid

Een vaste groep waar je peuter zich veilig en thuis voelt

Peuters gaan over het algemeen 2 dagdelen naar de peutergroep. Ze zitten in een vaste groep van peuters die allemaal op dezelfde dag komen. Het is wel zo dat er op de beide dagen verschillende kinderen kunnen zijn, maar er zal altijd een vaste kern kinderen zijn die op beide dagen aanwezig is.

Voor peuters is het belangrijk dat ze vaste gezichten zien. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Bij een groep met maximaal 8 kinderen is er een pedagogisch medewerker, vaak bijgestaan door een vrijwilliger. Bij een groep met daarin 8 tot 16 kinderen zijn er twee pedagogisch medewerkers op de groep. Een kind ziet per week niet meer dan drie verschillende pedagogisch medewerkers. Iedere peuter krijgt een mentor, een van de pedagogisch medewerkers, toegewezen. De mentor is de contactpersoon naar de ouders en volgt het kind in zijn of haar ontwikkeling. Meer informatie over dit onderwerp en over de andere onderwerpen op deze pagina lees je in het pedagogisch beleidsplan.

Ontwikkelingsstimulering

Ontwikkelingsstimulering is een van de belangrijkste pijlers van de peutergroep. Peuters van 2-4 jaar ontwikkelen zich heel snel, zowel de taalontwikkeling, als de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de rekenontwikkeling en creatieve ontwikkeling. Door de peuters met verschillende materialen te laten spelen, door te werken met wisselende thema’s, door de kinderen vooral ook samen te laten spelen, door de kinderen veel te laten bewegen, door veel taal aan te bieden in de vorm van voorlezen, zingen en gesprekjes, stimuleren we de brede ontwikkeling. We baseren ons op de methode Startblokken. We hebben daarbij veel aandacht voor de individuele peuter en kijken goed wat jouw kind nodig heeft. Ieder kind is immers uniek! Om de ontwikkeling van je peuter goed in beeld te hebben en het juiste aanbod te kunnen doen, gebruiken we het volgsysteem KIJK.

De pedagogisch medewerkers zullen de bevindingen jaarlijks met je bespreken. Op deze manier kunnen we ieder kind passende materialen en activiteiten aanbieden. Onze pedagogisch medewerkers zijn allen opgeleid om met KIJK te werken.

Mocht de pedagogisch medewerker een opvallende ontwikkeling of bijzonder gedrag zien bij je peuter, dan zal zij daarover met je in gesprek gaan. We hebben een intern begeleider in dienst die de leidster kan helpen om je kind dan de juiste ondersteuning te bieden. De intern begeleider heeft ook regelmatig contact met de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij bespreken kinderen overigens alleen na toestemming van de ouders. Het kan zijn dat de jeugdverpleegkundige voorstelt om je peuter mee te laten doen in de VVE groep (zie voor VVE elders op deze website).

Goed contact met ouders

Heel belangrijk vinden we goede contacten met jou als ouder, het gaat tenslotte om jouw peuter. Op allerlei manieren zijn er oudercontacten. Denk aan het intakegesprek bij je thuis, de gesprekjes bij het halen en brengen, de gesprekken naar aanleiding van het kind-volgsysteem, ouderbijeenkomsten enzovoort. Als je behoefte hebt aan contact kun je ook altijd zelf een afspraak maken met de pedagogisch medewerker.

Een gezonde leefstijl

Gezondheid is een groot goed en al heel jong leg je de basis voor een gezonde ontwikkeling en een goede gezondheid. We besteden dan ook aandacht aan gezonde voeding en traktaties. Op de speelzaal drinken de kinderen thee en water en nemen fruit mee. We vragen jullie als ouders ook om zo veel mogelijk gezonde traktaties mee te geven als je peuter wil trakteren. Het hoeft maar een kleinigheidje te zijn, zoveel eten peuters immers nog niet. Ook buitenspelen en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, daarom zijn we zo mogelijk ieder dag wel even buiten te vinden.

Samenwerken met de basisschool

Als je peuter 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Het is fijn als de overgang niet te groot is. We bereiden de kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Onze peutergroepen zijn allemaal in het gebouw van een school of een kindcentrum gehuisvest. Dat maakt samenwerking en een goede doorgaande lijn gemakkelijk. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten of is er een gezamenlijk thema, soms mag een peuter even meedraaien in groep 1. De leerkracht kan even meekijken en de pedagogisch medewerker adviseren of andersom. Materialen kunnen worden uitgewisseld. Als je daarvoor toestemming geeft,  gaan de gegevens van het kind-volgsysteem mee naar de basisschool.

privacy statement en algemene voorwaarden