Bestuur en organisatie

Het bestuur

Stichting kinderopvang Waddenkind werkt met een bestuur van vrijwilligers.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Maria H. Wermink: voorzitter/penningmeester

Joke Ettes: vicevoorzitter

Eliza Gussenhoven: secretaris

Medewerkers

Directeur

Joke Ettes is belast met de dagelijkse leiding en verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

 

Administratie

Heleen Roelink is administratief medewerker en ondersteunt het bestuur en de directeur.

 

Intern begeleider

Bij Waddenkind is een intern begeleider werkzaam. Haar werk richt zich vooral op het bevorderen van de ontwikkelingskansen van (zorg)kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen met een betere start op de basisschool beginnen.
Voordat wij een IB-er vragen mee te kijken met uw kind, wordt dit altijd vooraf met u besproken. Door observaties, het opstellen van handelingsplannen en het geven van advies, ondersteunt de IB-er de pedagogisch medewerker in het bieden van de juiste zorg en begeleiding in het belang van uw kind. De IB-er is nauw betrokken bij de communicatie met u als ouder als er sprake is van zorgen omtrent de ontwikkeling van uw kind. Waar nodig kan de IB-er doorverwijzen voor verdere ondersteuning c.q. externe hulpverlening

 

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Jaarlijks worden medewerkers gecoacht door een HBO coach. In 2020 zijn er ruim 40 coachingsuren beschikbaar.  Annelies Smit (eigen medewerker) en Henriet Bathoorn (extern) zijn onze coaches. Annelies Smit is tevens pedagogisch beleidsmedewerker. Ook de directeur is deels ingezet als beleidsmedewerker.

 

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de groepsgewijze opvang van de peuters en/of de kinderen op de BSO en geven uitvoering aan het pedagogisch beleid van de organisatie.

Een overzicht van de pedagogisch medewerkers vind je bij de desbetreffende locaties.

 

privacy statement en algemene voorwaarden